Baghdad, Iraq: Syrian Catholic Archdiocese of Baghdad, N. 62 (ASCBN 00062)

All in Syriac unless otherwise noted

 • 1. pages 1-9 Jacob of Sarug, Homily on remorse and reproach for soul and body
  • Incipit: ܥܠ ܬܘܬܐ ܘܥܕܠܝܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
 • 2. pages 9-17 Jacob of Sarug, Homily on the moment of the departure of good and bad people
  • Incipit: ܥܠ ܫܥܬ ܥܘܢܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝܫ̈ܐ
 • 3. pages 17-46 Jacob of Sarug, Homily on the end and fulfillment and judgment
  • Incipit: ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܣܟܐ ܠܐ ܐܝܬ
 • 4. pages 46-61 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the festival of the paths <ܫܒܝ̈ܠܐ?> of the Theotokos, Mary
  • Incipit: ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܪܚܘܡܝ̈ ܘܒܢܝ̈
 • 5. pages 61-62 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the Samaritan woman
  • Incipit: ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܗܒܠܝ ܡܝܐ̈ ܣܓܝ ܨܗܐܢܐ ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ
 • 6. pages 62-64 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the crucifixion of our Lord
  • Incipit: ܥܠ ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
 • 7. pages. 64-72 Jacob of Sarug, Homily on the departed generally
  • Incipit: ܒܫܘܦܪܐ ܪܓܝܓܐ ܕܥܠܡܐ ܪܗܝܒܐ ܨܒܝܬ ܕܐܬܒܩܐ
 • 8. pages 72-95 Yūḥanōn of Sbīrīnō, Homily 
  • Incipit: ܫܡܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܐܘ ܚܒܝܒܐ̈ ܕܐܒܐ ܫܒܝܚܐ ܘܨܘܬܘ ܠܝܘܠܦܢܐ̈
 • 9. pages 96-107 Ḥananyō Akhsnōyō, Homily
  • ​Incipit: ܘܝܠܝ ܐܚܝ̈ ܐܢܐ ܕܘܝܐ ܕܚܘܒܬܐ ܚܒܬ ܘܠܝܬ ܠܝ ܐܦܪܘܥ
 • 10. pages 107-160 Shem'un Mani'mōyō, Homily on the end and on the confusion of the church and on the sacerdotal order
  • Incipit: ܐܒܐ ܕܒܒܪܗ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥܠܡܐ̈ ܘܒܪܐ ܕܒܐܒܘܗܝ ܚܘܝ
 • 11. pages 160-164 Homily (the praises of the Fathers)
  • Incipit: ܫܠܡܠܟ ܐܒܘܢ ܬܐܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ
 • 12. pages 164-175 Gregory bar 'Ebroyo, excerpt of the poetry of Bar 'Ebroyo
  • Incipit: ܐܢܗܘ ܕܐܝܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܫܩܐ ܟܣ ܩܪܝܪܐ̈ ܠܐܓܪܐ ܫܘܐ
 • 13. pages 175-184 Shem'un Mani'mōyō, Homily, a bit of his poetry
  • Incipit: ܐܘ ܕܒܒܥܬܗ ܕܥܘܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܢܦܝܩ ܚܕܪ ܘܫܒܩܗ ܠܥܘܬܪܐ
 • 14. pages 184-189 Jacob of Sarug, Homily 8, the departed
  • Incipit: ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܐܝܟܘ ܥܘܬܪܟ ܐܝܟܘ ܕܗܒܟ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ
 • 15. pages 189-199 George, Bishop of the Arabs, Homily on the departure of Bishops
  • Incipit: ܢܦܩܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܟ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܣܥܪܘ ܐܟܡܐ ܕܝܠܦܘ
 • 16. pages 199-204 Jacob of Sarug, On the departure of Holy Priests
  • Incipit: ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܟܗܢܐ ܚܣܝܐ ܐܠܨܢܝ ܚܘܒܐ ܕܐܡܪ ܗܫܐ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬ
 • 17. pages 205-212 Jacob of Sarug, Homily on the departure of holy priests
  • Incipit: ܐܢ ܬܡܗܐܢܬ ܒܢܘܪܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠܬ ܫܡܫܬܐ ܬܐ ܐܬܕܡܪ ܒܥܦܪܐ
 • 18. pages 212-216 Jacob of Sarug, a section of the Homily on the general departed
  • Incipit: ܙܠܘ ܐܬܒܩܘ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܟ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܢܐ ܓܕܫܗ ܠܫܘܦܪܐ ܦܐܝܐ
 • 19. pages 216-223 Jacob of Sarug, A section of homily 10, on Joseph and on his fathers and brothers when he went down to Egypt
  • Incipit: ܢܦܩ ܟܝܬ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܠܒܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܐܬܐ ܢܚܙܐ ܠܒܪ
 • 20. pages 223-236 Homily on Hospitality
  • Incipit: ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܥܒܪ ܗܘܝܬ ܒܫܘܩܝ̈ ܥܠܡܐ ܩܠ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕ
 • 21. pages 236-244 Elias La'ge, Poem on Micah the Frank
  • Incipit: ܫܡܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܒܢܝ̈ ܣܘܪܝܝܐ̈
 • 22. pages 244-261 Bihnam Hadloyo, On the Soul
  • Incipit: ܝܫܘܥ ܢܦܫܐ ܕܐܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ ܒܕܢܚܗ ܪܒܐ ܒܪܝ ܒܝ ܥܝܢܐ̈
 • 23. pages 262-278 Yeshū' bar Khayrun, Admonitions and commandments for priests and deacons
  • Incipit: ܪܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܙܗܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܫܡܥܘ ܬܩܢܐܝܬ ܘܙܗܝܪ
 • 24. pages. 278-297 Collection of poems and chants, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܝܢܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ ܐܟ ܓܠܝܢܐ
 • 25. pages 297-303 Hasan bar Zurqa, Homily 
  • Incipit: ܐܝܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܪܘܡܐ̈ ܪܡܐ̈ ܥܡܪ ܒܥܝܢܐ ܕܝܠܟ
 • 26. pages 304-315 Collection of chants, Blessings in the meter of Mar Ephrem, spoken after the Liturgy
  • Incipit: ܒܪܟ ܠܟܠܢ ܐܠܗܢ ܢܛܪ ܠܟܠܢ ܒܪܘܝܢ
 • 27. pages 315-319 Ignatius Marcus bar Qīqī, Sugitha on the Soul
  • Incipit: ܐܒܟܐ ܐܒܟܐ ܘܐܒܟܐ ܩܕܡܝܬ ܥܠܝ ܐܒܟܐ ܐܒܟܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ
 • 28. pages 319-322 Ephrem of Nisibis, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܠܗܐ ܠܟ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܘܡܢ ܫܘܒܚܟ ܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ
 • 29. pages 322-326 Homily on the Aleph-Beth in the meter of Ephrem Syrus
  • Incipit: ܐܙܕܗܪ ܫܩܝܐ ܚܙܝ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܪܘܝܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܐ ܪܘܝܐ
 • 30. pages 326-329 Ephrem of Nisibis,  Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܒܟܐ ܘܐܙܥܩ ܒܒܒܬܐ̈ ܘܐܣܓܐ ܕܡܥܐ̈ ܘܬܐܢܚܬܐ̈
 • 31. pages 329-335 Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܐܘ ܢܦܫܐ ܪܚܝܡܬ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܝܟܝ ܣܢܝܬ ܡܢ ܟܠ
 • 32. pages 335-338 Ephrem of Nisibis, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܬܝܐ ܓܢܝܙܐ ܘܡܥܠܝܐ ܕܫܡܝܐ ܒܪܡܙܗ ܬܠܝܐ
 • 33. pages 339-345 Ephrem of Nisibis, Homily on humility, reproof, and admonition
  • Incipit: ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ
 • 34. pages 345-362 Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܬܪܥܐ ܕܥܠ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܦܩ ܗܘܐ
 • 35. pages 362-372 Ephrem of Nisibis, Homily on the end and on the answers and questions of the apostles to our Lord (ܕܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠ̈ܡܐ ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܠܡܪܢ)
  • Incipit: ܡܪܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܫܡܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܝܕ̈ܐ ܘܒܪܝܐ̈
 • 36. pages 372-374 Short homily on Job, the holy man, in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܐܡܪܗܘܐ ܐܝܘܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܒܟܐ ܘܫܦܥܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ
 • 37. pages 374-378 Shem'un Mani'mōyō, Poem on Gehenna
  • Incipit: ܐܘ ܠܟܝ ܓܗܢܐ ܐܬܪܐ ܕܥܡܛܢܐ̈ ܒܐܪܐ ܕܗܘܘܢܐ̈
 • 38 pages 379-396 Shem'un Mani'mōyō, Poem [Kurdish]
  • Incipit: ܠܐ ܐܦ ܓܝܰ ܕܢܓܐ ܘܓܝܰ ܗܝܕܐܢܗ ܘܓܝܰ ܓܘܪܓܪܐ
 • 39. pages 397-407 Homily of Mar Ephrem
  • Incipit: ܫܡܥܬ ܕܗܘܐ ܢܘܚܡܐ ܚܕܝܬ ܕܒܫܝܘܠ ܠܐ ܡܩܘܐܐܢܐ
 • 40. pages 407-412 Another Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܘܝܠܝ ܕܩܪܝܬ ܦܩܝܕ̈ܬܐ ܘܐܬܚܟܡܬ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܘܐܬܕܪܫܬ ܒܫܟܝܚܬ
 • 41. pages 412-428 Ephrem of Nisibis, Admonition
  • Incipit: ܚܘܪܘ ܒܐܠܗܐ ܚܒܝ̈ܒܝ ܕܡܕܢܚ ܫܡܫܗ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܚܬ ܡܛܪܗ ܠܟ
 • 42. pages 428-455 Yūḥannōn bar Ophomakhūs, Homily on Mar John bar Euphemenus from the city of Rome in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܚܕ ܓܒܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ ܪܫܡܗ ܗܘܐ ܐܘܦܡܝܢܘܣ
 • 43. pages 455-481 Ephrem of Nisibis, Poem on Doctrine
  • Incipit: ܠܘ ܕܩܛܝܪܐ ܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܗܝ ܡܠܬ ܚܝܐ̈
 • 44. pages 481-496 Ignatius Ephrem II Rahmani​, A message of the Chaldean Patriarch in the form of a dispute with our Syrian people
  • Incipit: ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܚܕܪ ܐܢܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܓܥܬ ܒܐܢܬܬܐ ܨܪܝܟ
 • 45. pages 496-519 Response to Ephrem Rahmani
  • Incipit: ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܠܡܦܬܚ ܦܘܡܐ ܩܕܡܝܟ ܐܒܐ ܒܕ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢ
 • 46. pages 520-593 Matthew the priest of India, Response to Ephrem Rahmani
  • Incipit: ܐܬܬܪܟܒ ܡܐܡܐ ܗܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܡܬܝ ܡܠܦܢܐ
  • Notes: By Matthew and Saliba, priests of India
 • 47. pages 594-600 Shem'un Mani'mōyō, Homily (Garshuni)
  • Incipit: ܣܐܡܕܚܟܝ ܘܐܠܕܗ̈ ܐܠܠܗ ܒܟܝ ܐܣܬܥܝܢ ܚܬܝ ܐܢܐܠ ܫܦܐܥܬܟܝ
 • 48. pages 601-672 Beth Gazõ (Arabic Garshuni, Syriac, Turkish Garshuni)
 • 49. pages 672-682 Liturgical Calendar
 • 50. pages 684-697 Cultivated Vineyard (Garshuni, Syriac)
 • 51. pages 698-707 Šḥīmō (Syriac Rite, Western)
 • 52. pages 707-724 Philoxenus of Mabbug, A prayer which the monk prays seven times a day
  • Incipit: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ
 • 53. pages 724-743 Greek words extracted from the dictionary of Bar Bahlūl (Arabic Garshuni, Greek, Syriac)
 • 54. pages 743-800 Šḥīmō (Syriac Rite, Western), abridged
 • 55. pages 800-847 Beth Gazō (Syriac Rite, Wester) abridged
Manuscript Name: 
ASCBN 00062
Language: 
Garshuni, Greek, Kurdish, Syriac, Turkish Garshuni
Approximate Date: 
1904 CE