Cyrillona

Cyrillona (ca. 396) was discovered by Gustav Bickell in the west during his process of editing the corpus of Isaac of Antioch in Bl Add. 14,591.1 While six works are attributed to Cyrillona, the memra On the Grain of Wheat is of doubtful authenticity.2 The most current overview of the corpus problem as well as edition and translation are found in Carl Griffin's Ph.D. dissertation (2011) which can be downloaded here. Beside the excellent bibliography in Dr. Griffin's dissertation, see also the blibliographical data available at 'A Comprehensive Bibliography on Syriac Christianity' where the results of the key word 'Cyrillona' can be found here.  

Instrumenta

Works Cited

Contents

The following homilies are numbered according to Griffin (p. 10). The texts will be linked to Bickell's Syriac text. The entries below contain the English title (with abbreviation), the Syriac title, the incipit, and BL Add. 14,591 folio numbers:

 • 1. On the Institution of the Eucharist (Euch.)

  •  ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܨܠܝܒܘܬܐ
  • Incip. ܡܠܠ ܐܡܪܐ ܕܫܪܪܐ. ܥܡ ܐܟܘ̈ܠܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ

  • BL Add. 14,591 fol. 54r-59r
 • 2. On the Washing of the Feet (Wash.)

  •  ܣܘܓܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܐܡܪܐ
  • Incip. ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܡܪܢ ܕܒܪ. ܘܐܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܢܫܝܓ ܠܗܘܢ

  • BL Add. 14,591 fol. 59v-61v
 • 3. On the Pasch of Our Lord (Pasch)

  •  ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܨܚܐ ܕܡܪܢ ܕܡܪܝ ܩܘܪܠܘܟܐ
  • Incip. ܟܕ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܚ̇ܕܬܐ. ܚ̈ܕܬܬܐ ܢܒ̈ܥܝ ܠܝ ܡܢܗ̇

  • BL Add. 14,591 fol. 62r-67r
 • 4.  On the Scourges (Scourges)

  •  ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܩܨܡܐ ܘܥܠ ܡܪܕܘܬܐ. ܘܥܠ ܩܪܒܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܕܩܘܪܝܠܘܟܐ
  • Incip. ܐܩܪܐ ܠܚܒ̈ܝܒܝܟ. ܕܗܢܘܢ ܢܦܝܣܘܢܟ

  • BL Add. 14,591 fol. 72v-77v
 • 5.  On Zacchaeus (Zacch.)

  •  ܣܘܓܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܐܡܪܐ
  • Incip. ܙܝܢ ܚܪܡܐ ܚܪܒܗ ܥܠܝܢ. ܘܣܝܦܗ ܡܚܘܐ ܕܢܕܚܠܢ

  • BL Add. 14,591 fol. 77v-79r
 • *6.  On the Grain of Wheat (Wheat)

  •  ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܚܛܬܐ
  • Incip. ܚܛܬܐ ܢܦܠܐ ܒܚܛܘܛܐ. ܪܚܫܐ ܘܢܒܥܐ ܫܠܝܐܝܬ

  • BL Add. 14,591 fol. 79r-83r