Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 83; 9/8; 209 (DIYR 00226)