Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 4/19; 284 (DIYR 00342)