Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 294; 4/28 (DIYR 00258)