Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 293 (DIYR 00249)