Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 291; 4/22 (DIYR 00348)