Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 286 (DIYR 00358)