Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 283; 5/10 (DIYR 00354)