Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00357)