Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00085)