Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00072)