Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 98; 105 (DIYR 00179)