Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 96; 303; 6/7 (DIYR 00303)