Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 9/5 (DIYR 00070)