Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 8/13; 96 (DIYR 00223)