Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 8 2/4 (DIYR 00008)