Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 77; 3/21 (DIYR 00187)