Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 72 2/3; 103 (DIYR 00182)