Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 7/11; 122 (DIYR 00155)