Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 6/4; 303 (DIYR 00250)