Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 6/18; 288; 305 (DIYR 00288)