Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 6/1; 315 (DIYR 00256)