Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 57; 1/8; 76 (DIYR 00289)