Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 5/16; 274; 218 (DIYR 00274)