Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 4/38; 318 (DIYR 00271)