Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi, 4/2 (DIYR 00338)