Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 38; 301; 2/7 (DIYR 00301)