Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 37; 2/2 (DIYR 00116)