Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 321 (DIYR 00352)