Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 317; 1/26 (DIYR 00255)