Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 309 (DIYR 00345)