Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 308 (DIYR 00285)