Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 298 (DIYR 00019)