Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 290 (DIYR 00356)