Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 288 (DIYR 00349)