Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 285 (DIYR 00346)