Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 2/5 (DIYR 00058)