Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 243 (DIYR 00243)