Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 224 (DIYR 00305)