Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 214; 275; 2/6 (DIYR 00275)