Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 203; 9/4; 58 (DIYR 00370)