Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 198; 29; 6/6 (DIYR 00297)