Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 193; 9/7 (DIYR 00176)