Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 191; 3/15 (DIYR 00132)