Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 190 (DIYR 00217)