Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 17 (DIYR 00034)