Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 15 2/1 (DIYR 00027)