Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 145; 3/3; 216 (DIYR 00216)