Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 136; 6/12 (DIYR 00309)